Vad gäller? Läs mer…

Vad hände med fodertorven i Danmark?

Torv har använts vid avvänjning i svensk grisproduktion i mer än 30 år. 

I början av 2000-talet exporterades fodertorv till Danmark som var kontaminerad av mycobacterium avium. Detta upptäcktes och fodertorv förbjöds därför i dansk grisproduktion. 

Stor skillnad mellan harvtorv och blocktorv

Raatec startade sin verksamhet 2006 och använder endast blocktorv. Denna grävs upp och torkas under skydd som hindrar kontakt med fåglar. Harvtorven skördas på öppna mossar och är därmed utsatt för fåglarnas avföring. Dessutom är det skillnad på grundmaterialets kvalitet. Blocktorven är en certifierad produkt, med hög kvalitet och spårbarhet. 

Se filmen, som tyvärr endast är på svenska, men bilderna visar tydligt på skillnaderna.

Raatec lanserade blocktorv till smågrisar i Danmark 2016 och produkten fungerade bra. Tyvärr uppstod problem när en annan svensk leverantör sålde harvtorv som var smittad med mycobacterium avium (fågeltuberkulos).  

Danish crown stoppade omedelbart 30 gårdar från att leverera grisar till slakteri som exporterade till Kina.
Efter denna händelse beslöt SEGES/SpF att förbjuda fodertorv som inte var värmebehandlad. 

Raatec provade olika möjligheter för att värmebehandla och 2019 fann vi en användbar metod där behandlingen görs i slutna säckar. På så sätt kommer innehållet inte i kontakt med omgivningen förrän säcken öppnas. Produkten är därmed säker vad gäller smittor från mycobakterier, salmonellor och svinpest. 

Fördelarna med vår värmebehandlade produkt har uppmärksammats och belönats med en fin silverutmärkelse från Elmia Award 2022.

Mer information se SEGES / SpF 

Raatec och Thomas Merlöv var ansvarig för driften av Sveriges största blocktorvsproducent under många år. Utöver detta även medlem i Svensk torvs styrelse och stiftelsen Torvforsk.

Idag är Thomas Merlöv fortfarande styrelsemedlem i stiftelsen Torvforsk och är en del i den daglig utvecklingen av torv.


What happened to the peat in Denmark to pigs?

Peat has been used for weaning in Swedish pig production for more than 30 years.

In the early 2000s, milled peat was exported to Denmark that was contaminated with mycobacterium avium. This was discovered and milled peat was therefore banned in Danish pig production.

Big difference between milled peta and block peat.

Raatec started its operations in 2006 and only uses block peat. This is dug up and dried for about a year under protection that prevents contact with birds. The milled peat is harvested on open bogs and is thus exposed to bird droppings. In addition, there is a difference in the quality of the basic material. The block peat is a certified product, with high quality and traceability.

Watch the film, which is unfortunately in Swedish, but with the pictures clearly showing the differences.
https://raatec.com/produktfilmer-gris

Raatec launched block peat for piglets in Denmark in 2016 and the product worked well. Unfortunately, problems arose when another Swedish supplier sold milled peat that was infected with mycobacterium avium (avian tuberculosis).

The Danish crown immediately stopped 30 farms from supplying pigs to slaughterhouses exporting to China.

After this incident, SEGES/SpF decided to ban fodder turf that was not heat-treated.

Raatec tried different possibilities for heat treatment and in 2019 we found a useful method where the treatment is done in closed bags. In this way, the contents do not come into contact with the environment until the bag is opened. The product is therefore safe in terms of infections from mycobacteria, salmonella and swine fever.

The advantages of our heat-treated product have been noticed and rewarded with a fine silver medal from Elmia Award 2022

Read more information at SEGES / SpF

Raatec and Thomas Merlöv were responsible for the operation of Sweden’s largest block peat producer for many years. In addition to this, also a member of the board of Swedish peat and the Torvforsk foundation.

Today, Thomas is still a board member of the Torvforsk foundation and part of the daily development of peat.

Raatec AB 

Råå 20221011

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.